Montessori på Marieberg

På Marieberg arbetar vi med Maria Montessoris lära utifrån ett modernt perspektiv. En central del i Montessoripedagogiken är att barnet får utveckla sin koncentration. Därför arbetar vi på Marieberg med att skapa en lugn och trygg atmosfär med plats för ditt barn att hitta sin egen drivkraft och motivation.

Vi ser till att barnen får ”arbeta” ostörda under lång obruten tid. Vårt mål är att varje barn ska få uppleva lyckan att lyckas så ofta som möjligt. För oss pedagoger är det en utmaning att hitta varje barns nyckel till just den känslan. Det kan vara ett Montessorimaterial men lika gärna lego eller baka bröd.

Vi tar hela tiden in nya spännande arbetsmaterial. Det kan vara klassiska Montessorimaterial, men också intressanta experiment och material som utvecklar kreativiteten. Med jämna mellanrum byter vi materialen och vi är noga med att presentera dem på ett spännande och överskådligt sätt för barnen.

 

Utmärkande för Montessori är också att på olika sätt uppmärksamma och skapa förståelse för andra kulturer och den värld som finns runt omkring oss. Det gör vi bland annat genom att fira andra länders nationaldagar och berätta om deras traditioner.


Föräldrakooperativ

Nyköpings Montessoriförskola Marieberg är ett föräldrakooperativ. Det innebär att förskolan drivs av en styrelse som består av tio föräldrar som väljs för två år i taget. Styrelsen beslutar i frågor som rör förskolans ekonomi, personal, fastighet och aktiviteter.

Två till tre gånger per år är det obligatoriska arbetsdagar då föräldrar tillsammans hjälps åt med exempelvis trädgårdsarbete, reparationer, målning och storstädning av förskolan. Förutom att barnen får en fin miljö är arbetsdagarna också ett trevligt tillfälle att lära känna andra föräldrar.


Öppettider

Våra öppettider är 07:00 till 17:00.


Likabehandlingsplan

Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande behandling. Med kränkande handling avser vi att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.

Likabehandlingsplanen utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) samt Läroplan för förskolan (Lpfö 98/16).

Alla barn ska känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart. Lagen ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete och upprättar en likabehandlingsplan.